BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-ĐÀ BẮC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-ĐÀ BẮC

Mã số:352200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đà Bắc
Địa chỉ:Tiểu Khu Liên Phương, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc (ÐT: 02183927005)

Mã số:352520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Toàn Sơn
Địa chỉ:Ấp Tróc s¬n, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc (ÐT: 827203)

Mã số:352230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hào Lý
Địa chỉ:Xóm Quyết Chiến, Xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc (ÐT: 827076)

Mã số:352450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Sơn
Địa chỉ:Xóm Nà Chiếu, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc (ÐT: 827202)

Mã số:352250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Minh
Địa chỉ:Xóm Tát, Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc (ÐT: 828091)

Mã số:352270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Pheo
Địa chỉ:Xóm Chàm, Xã Tân Pheo, Huyện Đà Bắc (ÐT: 839113)

Mã số:352400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Thành
Địa chỉ:Xóm Tằm, Xã Trung Thành, Huyện Đà Bắc (ÐT: 839106)

Mã số:352330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đoàn Kết
Địa chỉ:Xóm Lăm, Xã Đoàn Kết, Huyện Đà Bắc (ÐT: 839107)

Mã số:352410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Hoà
Địa chỉ:Xóm Kìa, Xã Yên Hoà, Huyện Đà Bắc (ÐT: 839105)

Mã số:352490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiền Lương
Địa chỉ:Xóm Doi, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc (ÐT: 827364)

Mã số:352210
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tu Lý
Địa chỉ:Xóm Bình Lý, Xã Tu Lý, Huyện Đà Bắc (ÐT: 827415)

Mã số:352290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giáp Đắt
Địa chỉ:Xóm Đắt, Xã Giáp Đắt, Huyện Đà Bắc (ÐT: 828351)

Mã số:352310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Suôí Nánh
Địa chỉ:Xóm Cơi, Xã Suối Nánh, Huyện Đà Bắc (ÐT: 828004)

Mã số:352380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Tuổng
Địa chỉ:Xóm Tuổng Đồi, Xã Mường Tuổng, Huyện Đà Bắc (ÐT: 839108)

Mã số:352320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Nghê
Địa chỉ:Xóm Mọc 2, Xã Đồng Nghê, Huyện Đà Bắc (ÐT: 828003)

Mã số:352500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vầy Nưa
Địa chỉ:Xóm Dưỡng, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc (ÐT: 839109)

Mã số:352470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiền Phong
Địa chỉ:Xóm Oi Nọi, Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc (ÐT: 839104)

Mã số:352350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Chum
Địa chỉ:Xóm Mới, Xã Đồng Chum, Huyện Đà Bắc (ÐT: 828352)

Mã số:352390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Ruộng
Địa chỉ:Xóm Thượng, Xã Đồng Ruộng, Huyện Đà Bắc (ÐT: 839110)

Mã số:352370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Chiềng
Địa chỉ:Xóm Chum Nua, Xã Mường Chiềng, Huyện Đà Bắc (ÐT: 828354)

Mã số:352280
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Đà Bắc
Địa chỉ:Tiểu Khu Đoàn Kết, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *