BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-LẠC SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-LẠC SƠN

Mã số:354000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Phú
Địa chỉ:Xóm Mới, Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861373)

Mã số:353900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lạc Sơn
Địa chỉ:Khu phố Đoàn kết, Thị Trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 02183 861102)

Mã số:353920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Vũ
Địa chỉ:Xóm Beo, Xã Liên Vũ, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861370)

Mã số:353940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Cảng
Địa chỉ:Xóm Cảng, Xã Bình Cảng, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861601)

Mã số:354120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chợ Vó
Địa chỉ:Khu phố Vó, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861194)

Mã số:354520
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lâm Hóa
Địa chỉ:Khu phố Lâm Hóa, Xã Vũ Lâm, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 02183861156)

Mã số:354540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Nghĩa
Địa chỉ:Khu phố Re, Xã Ân Nghĩa, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 02183 817168)

Mã số:354240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Th­ượng Cốc
Địa chỉ:Xóm Mới, Xã Thượng Cốc, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861310)

Mã số:354190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuất Hóa
Địa chỉ:Xóm Xưa Hạ, Xã Xuất Hoá, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861311)

Mã số:354440
Bưu cục:Điểm BĐVHX H­ương Nhượng
Địa chỉ:Xóm Chum, Xã Hương Nhượng, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861315)

Mã số:354300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Định Cư
Địa chỉ:Xóm Chóng, Xã Định Cư, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861312)

Mã số:353960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Chân
Địa chỉ:Xóm Dµi ngoµi, Xã Bình Chân, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861314)

Mã số:354580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Nghiệp
Địa chỉ:Xóm Hổ 1, Xã Yên Nghiệp, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861317)

Mã số:354090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lập
Địa chỉ:Xóm ChiÒng c¸p, Xã Tân Lập, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861372)

Mã số:354350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lương
Địa chỉ:Xóm Ruộng, Xã Phú Lương, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861605)

Mã số:354121
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tuân Đạo
Địa chỉ:Xóm Sào, Xã Tuân Đạo, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861858)

Mã số:354030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Nghĩa
Địa chỉ:Xóm Đổn, Xã Văn Nghĩa, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861859)

Mã số:354480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Mỹ
Địa chỉ:Xóm Khí, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861603)

Mã số:354050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thành
Địa chỉ:Xóm Đồi Cả, Xã Mỹ Thành, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861863)

Mã số:354220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Sơn
Địa chỉ:Xóm Ráy, Xã Văn Sơn, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861602)

Mã số:354460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Lâu
Địa chỉ:Xóm Hầu 3, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861607)

Mã số:354330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chí Thiện
Địa chỉ:Xóm Vó 2, Xã Chí Thiện, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861608)

Mã số:354390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chí Đạo
Địa chỉ:Xóm Ong, Xã Chí Đạo, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861502)

Mã số:354420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tự Do
Địa chỉ:Xóm Kháy, Xã Tự Do, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 839201)

Mã số:354410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Sơn
Địa chỉ:Xóm Vâng, Xã Ngọc Sơn, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861503)

Mã số:354170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Miền Đồi
Địa chỉ:Xóm Tre, Xã Miền Đồi, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 862433)

Mã số:354140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quý Hòa
Địa chỉ:Xóm Khả 1, Xã Quý Hoà, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 862434)

Mã số:353980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hẻm
Địa chỉ:Xóm Quốc 1, Xã Bình Hẻm, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 862100)

Mã số:353990
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Lạc Sơn
Địa chỉ:Khu phố Đoàn Kết, Thị Trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 02183 861102)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *