Uncategorized

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-TÂN LẠC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-TÂN LẠC

Mã số:352700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Lạc
Địa chỉ:Tiểu Khu 3, Thị Trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc (ÐT: 02183834017)

Mã số:353040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tử Nê
Địa chỉ:Xóm 3 Phố Chùa, Xã Tử Nê, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834033)

Mã số:353100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Mỹ
Địa chỉ:Xóm Dường, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Tân Lạc (ÐT: 02183834035)

Mã số:352940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mãn Đức
Địa chỉ:Xóm Định, Xã Mãn Đức, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834373)

Mã số:353060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Hối
Địa chỉ:Xóm Bào, Xã Thanh Hối, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834370)

Mã số:352710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quy Hậu
Địa chỉ:Xóm Khang, Xã Quy Hậu, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834071)

Mã số:353080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Lai
Địa chỉ:Xóm Quê Bái, Xã Đông Lại, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834372)

Mã số:352980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lỗ Sơn
Địa chỉ:Xóm Đá 1, Xã Lỗ Sơn, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839002)

Mã số:352840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tuân Lộ
Địa chỉ:Xóm Cß, Xã Tuân Lộ, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834716)

Mã số:352820
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Lồ
Địa chỉ:Xóm Lồ, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc (ÐT: 02183834029)

Mã số:352730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hòa
Địa chỉ:Xóm Chù Bụa, Xã Mỹ Hoà, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834427)

Mã số:352850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Địch Giáo
Địa chỉ:Xóm Mùn, Xã Địch Giáo, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834401)

Mã số:352780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Cường
Địa chỉ:Khu phố Lâm Lưu, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834140)

Mã số:352880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quy Mỹ
Địa chỉ:Xóm Ào, Xã Quy Mỹ, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834713)

Mã số:352960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Do Nhân
Địa chỉ:Xóm Mương 1, Xã Do Nhân, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839007)

Mã số:352701
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Khến
Địa chỉ:Tiểu Khu 3, Thị Trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834103)

Mã số:353010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Mô
Địa chỉ:Xóm Dừng, Xã Gia Mô, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839001)

Mã số:352890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lũng Vân
Địa chỉ:Xóm Bò, Xã Lũng Vân, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839005)

Mã số:352870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quyết Chiến
Địa chỉ:Xóm Biệng, Xã Quyết Chiến, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839006)

Mã số:352760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Vinh
Địa chỉ:Xóm Kè, Xã Phú Vinh, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839008)

Mã số:352740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Hòa
Địa chỉ:Xóm Đạy, Xã Trung Hoà, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839004)

Mã số:352750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngòi Hoa
Địa chỉ:Xóm Nẻ, Xã Ngòi Hoa, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839009)

Mã số:352920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Sơn
Địa chỉ:Xóm Dồ, Xã Nam Sơn, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839012)

Mã số:352910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Sơn
Địa chỉ:Xóm Hß duíi, Xã Bắc Sơn, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839012)

Mã số:353020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngổ Luông
Địa chỉ:Xóm Luông TRên, Xã Ngổ Luông, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839011)

Mã số:352830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Phú
Địa chỉ:Xóm Lồ, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc (ÐT: 830571)

Mã số:352970
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Tân Lạc
Địa chỉ:Tiểu Khu 1a, Thị Trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc (ÐT: 02183834017)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *