BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-KON PLÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-KON PLÔNG

 

Mã số:582140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Măng Cành
Địa chỉ:Thôn Kon Du, Xã Măng Cành, Huyện Kon Plông (ÐT: 01669455052)

Mã số:582030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiếu
Địa chỉ:Thôn Kon Plong, Xã Hiếu, Huyện Kon Plông (ÐT: 01676232810)

Mã số:582050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pờ Ê
Địa chỉ:Thôn Vi Klâng 1, Xã Pờ Ê, Huyện Kon Plông (ÐT: 0946922894)

Mã số:582060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọk Tem
Địa chỉ:Thôn Điek Nốt A, Xã Ngọk Tem, Huyện Kon Plông (ÐT: 0981097604)

Mã số:582026
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Long
Địa chỉ:Thôn Kon Leang 2, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông (ÐT: 01638060729)

Mã số:582000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kon Plông
Địa chỉ:Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông (ÐT: 02603848233)

Mã số:582160
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Măng Đen
Địa chỉ:Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông (ÐT: 0603848160)

Mã số:582088
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ðắk Tăng
Địa chỉ:Thôn Vi Xây, Xã Đắk Tăng, Huyện Kon Plông (ÐT: 0976645079)

Mã số:582132
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Măng Bút
Địa chỉ:Thôn Măng Buk, Xã Măng Bút, Huyện Kon Plông (ÐT: )

Mã số:582101
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Đắk Rin
Địa chỉ:Thôn Đắk Chơ, Xã Đắk Rin, Huyện Kon Plông (ÐT: )

Mã số:582190
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Đắk Nên
Địa chỉ:Thôn Đắk Tiêu, Xã Đắk Nên, Huyện Kon Plông (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *