BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-TU MƠ RÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-TU MƠ RÔNG

Mã số:583700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Hà
Địa chỉ:Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông (ÐT: 0979106971)

Mã số:583890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Sao
Địa chỉ:Thôn Đắk Giá, Xã Đắk Sao, Huyện Tu Mơ Rông (ÐT: 0947022403)

Mã số:583740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Măng Ri
Địa chỉ:Thôn Đắk Dơn, Xã Măng Ri, Huyện Tu Mơ Rông (ÐT: 01664601430)

Mã số:583720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tu Mơ Rông
Địa chỉ:Thôn Tu Mơ Rông, Xã Tu Mơ Rông, Huyện Tu Mơ Rông (ÐT: 01673003072)

Mã số:583800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Xuôi
Địa chỉ:Thôn Đắk Văn 2, Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông (ÐT: 01669197602)

Mã số:583820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọk Yêu
Địa chỉ:Thôn Ba Tu 2, Xã Ngọk Yêu, Huyện Tu Mơ Rông (ÐT: 01634673457)

Mã số:583870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Na
Địa chỉ:Thôn Le Văng, Xã Đắk Na, Huyện Tu Mơ Rông (ÐT: 01249753568)

Mã số:583900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tu Mơ Rông
Địa chỉ:Thôn Kon Tun, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông (ÐT: 02603934006)

Mã số:583910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Rơ Ông
Địa chỉ:Thôn Măng Lỡ, Xã Đắk Rơ Ông, Huyện Tu Mơ Rông (ÐT: 01649015773)

Mã số:583749
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tê Xăng
Địa chỉ:Thôn Đắk Viên, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông (ÐT: )

Mã số:583771
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ngọk Lây
Địa chỉ:Thôn Đắk B Rế, Xã Ngok Lây, Huyện Tu Mơ Rông (ÐT: )

Mã số:583847
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Đắk Tờ Kan
Địa chỉ:Thôn Đắk Hnăng, Xã Đắk Tờ Kan, Huyện Tu Mơ Rông (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *