BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-SÌN HỒ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-SÌN HỒ

Mã số:392300
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sìn Hồ
Địa chỉ:Khu phố 2, Thị Trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 02133871678)

Mã số:392340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pa Tần
Địa chỉ:Bản Đội 1, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874200)

Mã số:392450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tà Ngảo
Địa chỉ:Bản Hải Hồ, Xã Tà Ngảo, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 873700)

Mã số:392490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phăng Xu Lin
Địa chỉ:Bản Phăng Xô Lin 1, Xã Phăng Xu Lin, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 872300)

Mã số:392470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xà Dề Phìn
Địa chỉ:Bản Xà Dề Phìn, Xã Sà Dề Phìn, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 873600)

Mã số:392510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tả Phìn
Địa chỉ:Bản Tả Phìn 1, Xã Tả Phìn, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 873800)

Mã số:392530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Thu
Địa chỉ:Bản Nà Kế 1, Xã Hồng Thu, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 873000)

Mã số:392600
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nậm Tăm
Địa chỉ:Bản Nà Tăm 1, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 873900)

Mã số:392570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lùng Thàng
Địa chỉ:Bản Can Hồ 1, Xã Lùng Thàng, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 873300)

Mã số:392380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chăn Nưa
Địa chỉ:Bản Chiềng Chăn, Xã Chăn Nưa, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 871678)

Mã số:392560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phìn Hồ
Địa chỉ:Bản Phìn Hồ, Xã Phìn Hồ, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 873100)

Mã số:392640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Mạ
Địa chỉ:Bản Nậm Mạ 1, Xã Mậm Mạ, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874500)

Mã số:392650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Noong Hẻo
Địa chỉ:Bản Noong Hẻo 1, Xã Noong Hẻo, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874600)

Mã số:392620
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nậm Cha
Địa chỉ:Bản Bản Nậm Cha 1, Xã Nậm Cha, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874400)

Mã số:392750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pu Sam Cáp
Địa chỉ:Bản Hồ Sì Pháng 1, Xã Pu Sam Cáp, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874450)

Mã số:392680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Căn Co
Địa chỉ:Bản Căn Co, Xã Căn Co, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874451)

Mã số:392430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Làng Mô
Địa chỉ:Bản Nhiều Sáng 1, Xã Làng Mô, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874000)

Mã số:392700
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nậm Cuổi
Địa chỉ:Bản Cuổi Nưa, Xã Nậm Cuổi, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874750)

Mã số:392720
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nậm Hăn
Địa chỉ:Bản Pá Hăn 1, Xã Nậm Hăn, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874850)

Mã số:392422
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tủa Sin Chải
Địa chỉ:Bản Xin Chải, Xã Tủ Sín Chải, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874800)

Mã số:392321
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Pa Khóa
Địa chỉ:Bản Hồng Quảng 2, Xã Pa Khóa, Huyện Sìn Hồ (ÐT: )

Mã số:392311
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ma Quai
Địa chỉ:Bản Can Hồ, Xã Ma Quai, Huyện Sìn Hồ (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *