BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-CAO LỘC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-CAO LỘC

Mã số:241800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cao Lộc
Địa chỉ:Khối 6, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc (ÐT: 02053861498)

Mã số:242250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Trạch
Địa chỉ:Thôn Yên Thành, Xã Yên Trạch, Huyện Cao Lộc (ÐT: 864514)

Mã số:242120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thụy Hùng
Địa chỉ:Thôn Pò Nghiều, Xã Thụy Hùng, Huyện Cao Lộc (ÐT: 861650)

Mã số:241990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Sơn
Địa chỉ:Thôn Bản Vàng, Xóm Pò Mất, Xã Cao Lâu, Huyện Cao Lộc (ÐT: 863000)

Mã số:242230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thành
Địa chỉ:Thôn Tồng Han, Xã Tân Thành, Huyện Cao Lộc (ÐT: 861382)

Mã số:241880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Thành
Địa chỉ:Thôn Nà Nùng, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc (ÐT: 861625)

Mã số:241801
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Lộc
Địa chỉ:Khối 1, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc (ÐT: 861626)

Mã số:241920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Yến
Địa chỉ:Thôn Nà Tèn, Xã Hải Yến, Huyện Cao Lộc (ÐT: 861007)

Mã số:242010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuất Lễ
Địa chỉ:Thôn Bản Ngõa, Xã Xuất Lễ, Huyện Cao Lộc (ÐT: 863055)

Mã số:242270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Liên
Địa chỉ:Thôn An Dinh 1, Xã Tân Liên, Huyện Cao Lộc (ÐT: 863842)

Mã số:242290
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gia Cát
Địa chỉ:Thôn Bắc Đông 1, Xã Gia Cát, Huyện Cao Lộc (ÐT: 863800)

Mã số:241900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đồng Đăng
Địa chỉ:Khu Dây Thép, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc (ÐT: 02053851446)

Mã số:242100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cổng Trắng
Địa chỉ:Khu Cổng Trắng, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc (ÐT: 02053851748)

Mã số:242110
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hữu Nghị
Địa chỉ:Khu Cửa Khẩu Hữu Nghị, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc (ÐT: 851046)

Mã số:242160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Phong
Địa chỉ:Thôn Còn Quyền, Xã Hồng Phong, Huyện Cao Lộc (ÐT: 852076)

Mã số:242080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bảo Lâm
Địa chỉ:Thôn Còn Kéo – Nà Phấy, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc (ÐT: 852000)

Mã số:242190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Trung
Địa chỉ:Thôn Chục Pình, Xã Bình Trung, Huyện Cao Lộc (ÐT: 852113)

Mã số:242140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Xá
Địa chỉ:Thôn Còn Chủ, Xã Phú Xá, Huyện Cao Lộc (ÐT: 852118)

Mã số:241909
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoà Cư
Địa chỉ:Thôn Bản Luận, Xã Hoà Cư, Huyện Cao Lộc (ÐT: 0)

Mã số:242220
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xuân Long
Địa chỉ:Thôn Khôn Chủ, Xã Xuân Long, Huyện Cao Lộc (ÐT: )

Mã số:242078
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thạch Đạn
Địa chỉ:Thôn Bản Cưởm, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc (ÐT: )

Mã số:242079
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thạch đạn
Địa chỉ:Thôn Nà Lệnh, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc (ÐT: )

Mã số:242066
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thanh Lòa
Địa chỉ:Thôn Còn Phạc, Xã Thanh Loà, Huyện Cao Lộc (ÐT: )

Mã số:242049
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Lộc Yên
Địa chỉ:Thôn Bản Giếng, Xã Lộc Yên, Huyện Cao Lộc (ÐT: )

Mã số:241949
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Công sơn
Địa chỉ:Thôn Nhọt Nặm, Xã Công Sơn, Huyện Cao Lộc (ÐT: )

Mã số:241981
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Mẫu Sơn
Địa chỉ:Thôn Co Loi, Xã Mẫu Sơn, Huyện Cao Lộc (ÐT: )

Mã số:242186
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Song Giáp
Địa chỉ:Thôn Hang Riềng, Xã Song Giáp, Huyện Cao Lộc (ÐT: )

Mã số:242330
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN Hợp Thành
Địa chỉ:Thôn Đại Sơn, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *