BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-LỘC BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-LỘC BÌNH

Mã số:246800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lộc Bình
Địa chỉ:Phố Hòa Bình, Thị Trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình (ÐT: 840330)

Mã số:246830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tú Đoạn
Địa chỉ:Thôn Đinh Chùa, Xã Tú Đoạn, Huyện Lộc Bình (ÐT: 840873)

Mã số:246860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khuất Xá
Địa chỉ:Thôn Bản Chu A, Xã Khuất Xá, Huyện Lộc Bình (ÐT: 743601)

Mã số:247200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Quan
Địa chỉ:Thôn Bản Tó, Xã Nam Quan, Huyện Lộc Bình (ÐT: 742101)

Mã số:247090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Tình
Địa chỉ:Thôn Khòn Nà, Xã Xuân Tình, Huyện Lộc Bình (ÐT: 741301)

Mã số:246810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hữu Khánh
Địa chỉ:Thôn Bản Rị, Xã Hữu Khánh, Huyện Lộc Bình (ÐT: 840200)

Mã số:246910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Gia
Địa chỉ:Thôn Pò Nâm, Xã Tam Gia, Huyện Lộc Bình (ÐT: 0)

Mã số:247180
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Quan
Địa chỉ:Thôn Thổng Niểng, Xã Đông Quan, Huyện Lộc Bình (ÐT: 844122)

Mã số:247020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Lễ
Địa chỉ:Thôn Bản Lầy, Xã Xuân Lễ, Huyện Lộc Bình (ÐT: 840640)

Mã số:246890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tĩnh Bắc
Địa chỉ:Thôn Bó Luồng, Xã Tĩnh Bắc, Huyện Lộc Bình (ÐT: 741201)

Mã số:247120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhượng Bạn
Địa chỉ:Thôn Hán Sài, Xã Nhượng Bạn, Huyện Lộc Bình (ÐT: 741701)

Mã số:247300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lợi Bác
Địa chỉ:Thôn Nà U, Xã Lợi Bác, Huyện Lộc Bình (ÐT: 844038)

Mã số:247050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Như Khuê
Địa chỉ:Thôn Tằm Khuổi, Xã Như Khuê, Huyện Lộc Bình (ÐT: 741801)

Mã số:246980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Bục
Địa chỉ:Thôn Pò Vèn, Xã Đồng Bục, Huyện Lộc Bình (ÐT: 840588)

Mã số:246941
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Khoái
Địa chỉ:Thôn Long Đầu, Xã Yên Khoái, Huyện Lộc Bình (ÐT: 845212)

Mã số:247270
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Na Dương
Địa chỉ:Khu 5a, Thị Trấn Na Dương, Huyện Lộc Bình (ÐT: 844201)

Mã số:247100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quan Bản
Địa chỉ:Thôn Nà Ái, Xã Quan Bản, Huyện Lộc Bình (ÐT: 841508)

Mã số:247005
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Mãn
Địa chỉ:Thôn Bản Mặn, Xã Xuân Mãn, Huyện Lộc Bình (ÐT: 841766)

Mã số:247232
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Dương
Địa chỉ:Thôn Pò Chang, Xã Xuân Dương, Huyện Lộc Bình (ÐT: 0)

Mã số:247079
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Vân Mộng
Địa chỉ:Thôn Ôn Cựu 1, Xã Vân Mộng, Huyện Lộc Bình (ÐT: )

Mã số:247161
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Minh Phát
Địa chỉ:Thôn Nà Thì, Xã Minh Phát, Huyện Lộc Bình (ÐT: )

Mã số:247146
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hiệp Hạ
Địa chỉ:Thôn Tằm Pục, Xã Hiệp Hạ, Huyện Lộc Bình (ÐT: )

Mã số:247178
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hữu Lân
Địa chỉ:Thôn Nà Tấng, Xã Hữu Lân, Huyện Lộc Bình (ÐT: )

Mã số:247259
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ái Quốc
Địa chỉ:Thôn Nóc Mò, Xã Ái Quốc, Huyện Lộc Bình (ÐT: )

Mã số:247334
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Sàn Viên
Địa chỉ:Thôn Khòn Cháo, Xã Sàn Viên, Huyện Lộc Bình (ÐT: )

Mã số:247038
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Lục thôn
Địa chỉ:Thôn Pò Lèn A, Xã Lục Thôn, Huyện Lộc Bình (ÐT: )

Mã số:246936
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tú Mịch
Địa chỉ:Thôn Nà Van, Xã Tú Mịch, Huyện Lộc Bình (ÐT: )

Mã số:246968
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Mẫu Sơn
Địa chỉ:Thôn Trà Ký, Xã Mẫu Sơn, Huyện Lộc Bình (ÐT: )

Mã số:247015
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Bằng Khánh
Địa chỉ:Thôn Nà Ngần, Xã Bằng Khánh, Huyện Lộc Bình (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *