BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-SI MA CAI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-SI MA CAI

Mã số:331600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Si Ma Cai
Địa chỉ:Thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 02143796302)

Mã số:331720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cán Cấu
Địa chỉ:Thôn Mù Chèng Phìn, Xã Cán Cấu, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3796005)

Mã số:331610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Mế
Địa chỉ:Thôn Bản Mế, Xã Bản Mế, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3508004)

Mã số:331690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sín Chéng
Địa chỉ:Thôn Bản Kha, Xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3534275)

Mã số:331650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lùng Sui
Địa chỉ:Thôn Lao Dìn Phàng, Xã Lùng Sui, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3535591)

Mã số:331705
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lử Thẩn
Địa chỉ:Thôn Chính Chư Phìn, Xã Lử Thẩn, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3535632)

Mã số:331643
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sán Chải
Địa chỉ:Thôn Chung Chải, Xã Sán Chải, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3796541)

Mã số:331717
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quan Thần Sán
Địa chỉ:Thôn Bản Dửu, Xã Quan Thần Sán, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3508136)

Mã số:331677
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mản Thẩn
Địa chỉ:Thôn Chu Liền Chải, Xã Mản Thẩn, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3508002)

Mã số:331762
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nàn Sán
Địa chỉ:Thôn Sảng Chải 1, Xã Nàn Sán, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3508250)

Mã số:331740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nàn Sín
Địa chỉ:Thôn Sỉn Chù̀, Xã Nàn Sín, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3534479)

Mã số:331685
Bưu cục:Điểm BĐVHX UBND xã Cán Hồ
Địa chỉ:Thôn Pù Chù Ván, Xã Cán Hồ, Huyện Si Ma Cai (ÐT: )

Mã số:331606
Bưu cục:Điểm BĐVHX UBND xã Thào Chư Phìn
Địa chỉ:Thôn Thào Chư Phìn, Xã Thào Chư Phìn, Huyện Si Ma Cai (ÐT: )

Mã số:331706
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Lử Thần
Địa chỉ:Thôn Chính Chư Phìn, Xã Lử Thẩn, Huyện Si Ma Cai (ÐT: )

Mã số:331737
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Nàn Sín
Địa chỉ:Thôn Sỉn Chù̀, Xã Nàn Sín, Huyện Si Ma Cai (ÐT: )

Mã số:331618
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Sán Chải
Địa chỉ:Thôn Bản Mế, Xã Bản Mế, Huyện Si Ma Cai (ÐT: )

Mã số:331780
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Si Ma Cai
Địa chỉ:Thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3796002)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *