BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-GIAO THỦY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-GIAO THỦY

Mã số:427840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giao Hà
Địa chỉ:Thôn Sơn Hà, Xã Giao Hà, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 3895958)

Mã số:427830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoành Sơn
Địa chỉ:Thôn Hoành Tam, Xã Hoành Sơn, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 895961)

Mã số:427820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hòa
Địa chỉ:Thôn Diêm Điền, Xã Bình Hoà, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 895966)

Mã số:427980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giao Long
Địa chỉ:Thôn Long Hành, Xã Giao Long, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 895965)

Mã số:427990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giao Hải
Địa chỉ:Thôn Tân Hùng, Xã Giao Hải, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 895910)

Mã số:427860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giao Nhân
Địa chỉ:Thôn Ngưỡng Nhân, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 894318)

Mã số:427870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giao Châu
Địa chỉ:Thôn Sa Châu, Xã Giao Châu, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 894590)

Mã số:428090
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đại Đồng
Địa chỉ:Thôn Giáo Phòng, Xã Hồng Thuận, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 3742000)

Mã số:428091
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Thuận
Địa chỉ:Thôn Giáo Phòng, Xã Hồng Thuận, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 742140)

Mã số:428050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giao An
Địa chỉ:Thôn Thủy Nhai, Xã Giao An, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 741517)

Mã số:428020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giao Lạc
Địa chỉ:Thôn Giáo Phòng, Xã Giao Lạc, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 743025)

Mã số:428000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giao Xuân
Địa chỉ:Thôn Thị Tứ, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 894101)

Mã số:428030
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giao Thanh
Địa chỉ:Thôn Thanh Tân, Xã Giao Thanh, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 3741101)

Mã số:428060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giao Thiện
Địa chỉ:Thôn Lạc Nghiệp, Xã Giao Thiện, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 740502)

Mã số:428080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giao Hương
Địa chỉ:Thôn Hà Nam, Xã Giao Hương, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 740006)

Mã số:427850
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hoành Nha
Địa chỉ:Thôn Quyết Tiến, Xã Giao Tiến, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 3895670)

Mã số:427851
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giao Tiến
Địa chỉ:Thôn Quyết Tiến, Xã Giao Tiến, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 3735503)

Mã số:427880
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giao Yến
Địa chỉ:Thôn Đan Phượng, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 3893003)

Mã số:427890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giao Tân
Địa chỉ:Thôn Địch Giáo, Xã Giao Tân, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 893004)

Mã số:427900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giao Thịnh
Địa chỉ:Thôn Thức Hóa, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 893006)

Mã số:427960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bạch Long
Địa chỉ:Thôn Thành Tiến, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 893374)

Mã số:427910
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giao Lâm
Địa chỉ:Xóm Lâm Khang, Thị Trấn Quất Lâm, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 3747670)

Mã số:427911
Bưu cục:Điểm BĐVHX TT Quất Lâm
Địa chỉ:Xóm Lâm Khang, Thị Trấn Quất Lâm, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 747500)

Mã số:427800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Giao Thủy
Địa chỉ:Khu 3, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 3730602)

Mã số:427950
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giao Phong
Địa chỉ:Xóm Lâm Hoan, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 893007)

Mã số:427952
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng độc lập
Địa chỉ:Xóm Lâm Hoan, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *