BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-ĐÔ LƯƠNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-ĐÔ LƯƠNG

Mã số:471400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đô Lương
Địa chỉ:Khối 6, Thị Trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương (ÐT: 871103)

Mã số:471610
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giang Sơn
Địa chỉ:Xóm Phố, Xã Giang Sơn Đông, Huyện Đô Lương (ÐT: 691102)

Mã số:471730
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Trung
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Lam Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 692101)

Mã số:471560
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tràng Thành
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Tràng Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 871195)

Mã số:471500
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Khuôn
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Hoà Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 719101)

Mã số:472140
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quang Sơn
Địa chỉ:Xóm 11, Xã Quang Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 869125)

Mã số:472030
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trù Sơn
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Trù Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 697369)

Mã số:471780
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nam Sơn
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Nam Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 693101)

Mã số:471820
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đà Sơn
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 871319)

Mã số:471870
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thuận Sơn
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Thuận Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 871090)

Mã số:471910
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Bài
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Xuân Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 694101)

Mã số:471401
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Sơn
Địa chỉ:Khối 8, Thị Trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương (ÐT: 871000)

Mã số:471781
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Sơn
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Nam Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 693110)

Mã số:471680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Sơn
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Bắc Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 8717101)

Mã số:471660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đặng Sơn
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Đặng Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 870267)

Mã số:471800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lưu Sơn
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Lưu Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 870309)

Mã số:471760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Sơn
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Ngọc Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 692105)

Mã số:471731
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lam Sơn
Địa chỉ:Xóm 8 Lam Sơn̉, Xã Lam Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 692181)

Mã số:471700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bồi Sơn
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Bồi Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 692195)

Mã số:471611
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giang Sơn
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Giang Sơn Đông, Huyện Đô Lương (ÐT: 691137)

Mã số:471590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Sơn
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Hồng Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 691112)

Mã số:471540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bài Sơn
Địa chỉ:Xóm Mỹ Sơn, Xã Bài Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 696351)

Mã số:471520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Sơn
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Đông Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 870520)

Mã số:471561
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tràng Sơn
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Tràng Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 870102)

Mã số:471430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Sơn
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Yên Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 870190)

Mã số:471450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Sơn
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Văn Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 870241)

Mã số:471470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thịnh Sơn
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Thịnh Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 719391)

Mã số:471501
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoà Sơn
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Hoà Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 719025)

Mã số:471930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Sơn
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Tân Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 719128)

Mã số:472110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Sơn
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Thái Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 869221)

Mã số:472150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Sơn
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Quang Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 869158)

Mã số:472060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiến Sơn
Địa chỉ:Xóm Văn đồng, Xã Hiến Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 8711147)

Mã số:472031
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trù Sơn
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Trù Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 869372)

Mã số:472090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Sơn
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Đại Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 697204)

Mã số:471821
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đà Sơn
Địa chỉ:Xóm 11, Xã Đà Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 870201)

Mã số:471850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Sơn
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Trung Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 870237)

Mã số:471871
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Sơn
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Thuận Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 699258)

Mã số:471890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lạc Sơn
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 870507)

Mã số:471911
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Sơn
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Xuân Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 694155)

Mã số:471960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mính Sơn
Địa chỉ:Xóm 9, Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 694026)

Mã số:471990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Sơn
Địa chỉ:Xóm 9, Xã Nhân Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 8710244)

Mã số:472010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Sơn
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Mỹ Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 8710181)

Mã số:472160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Sơn
Địa chỉ:Xóm 9, Xã Thượng Sơn, Huyện Đô Lương (ÐT: 869231)

Mã số:472202
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lậpl
Địa chỉ:Sô´UBND Xã-, Xóm Đồng Minh, Xã Giang Sơn Tây, Huyện Đô Lương (ÐT: )

Mã số:471415
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 BC KHL Đô Lương
Địa chỉ:Khối 6, Thị Trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương (ÐT: 3871104)
Được gắn thẻ , ,

1 bình luận trong “DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-ĐÔ LƯƠNG

  1. Bưu cục cho em hỏi tại sao em gửi hàng cho khách địa chỉ nhận là ubnd xã Hiến sơn, Đô lương, kèm tên và số đt khách đúng và rõ ràng nhưng khách lại ko nhận được hàng. Trong khi định vị bưu gửi thì ghi rõ người nhận có tên giống tên khách của em, nhưng bưu cục phát lại ở Đà Sơn, thời gian nhận hàng là 15h ngày 12/12/2018 mà khách em lại ở UBND xã Hiến Sơn giờ đó ko có bất kỳ cuộc gọi để nhận hàng nào và cũng ko hề nhận được hàng. Vậy sự việc này có phải sai do người đi giao hàng ko gọi cho khách hàng trước khi nhận hay là do bưu cục gửi hàng sai địa chỉ? Để bây giờ hàng phát nhầm cho người khác ?( hàng em gửi ko thu cod)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *