BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-DIỄN CHÂU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-DIỄN CHÂU

Mã số:463800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Diễn Châu
Địa chỉ:Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu (ÐT: 862311)

Mã số:464140
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Bùng
Địa chỉ:Thôn 7, Xã Diễn Kỷ, Huyện Diễn Châu (ÐT: 676111)

Mã số:463990
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Yên Lý
Địa chỉ:Xóm 16, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu (ÐT: 671101)

Mã số:464080
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Tảo
Địa chỉ:Xóm 1 Bắc Lâm, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu (ÐT: 626365)

Mã số:464400
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Thắng
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu (ÐT: 3672200)

Mã số:464540
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Diễn Lộc
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu (ÐT: 679000)

Mã số:464570
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Diễn An
Địa chỉ:Xóm 14, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu (ÐT: 862343)

Mã số:464380
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Diễn Cát
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Diễn Cát, Huyện Diễn Châu (ÐT: 672101)

Mã số:464160
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Dàn
Địa chỉ:Khối Nam, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu (ÐT: 675600)

Mã số:464200
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Diễn Xuân
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu (ÐT: 676101)

Mã số:463940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Phong
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Diễn Phong, Huyện Diễn Châu (ÐT: 675400)

Mã số:463960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Mỹ
Địa chỉ:Xóm 11, Xã Diễn Mỹ, Huyện Diễn Châu (ÐT: 678356)

Mã số:463820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Hải
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Diễn Hải, Huyện Diễn Châu (ÐT: 678300)

Mã số:463810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Kim
Địa chỉ:Xóm Xuân Châu, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu (ÐT: 628201)

Mã số:464050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Đoài
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu (ÐT: 671301)

Mã số:463860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Hoàng
Địa chỉ:Xóm 11, Xã Diễn Hoàng, Huyện Diễn Châu (ÐT: 678270)

Mã số:463840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Hùng
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Diễn Hùng, Huyện Diễn Châu (ÐT: 678271)

Mã số:463920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Vạn
Địa chỉ:Xóm Yên Đồng, Xã Diễn Vạn, Huyện Diễn Châu (ÐT: 675500)

Mã số:464300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Nguyên
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Diễn Nguyên, Huyện Diễn Châu (ÐT: 672203)

Mã số:464290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Quảng
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Diễn Quảng, Huyện Diễn Châu (ÐT: 672202)

Mã số:464270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Thái
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu (ÐT: 674211)

Mã số:464240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Liên
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Diễn Liên, Huyện Diễn Châu (ÐT: 674300)

Mã số:464271
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Đồng
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Diễn Đồng, Huyện Diễn Châu (ÐT: 674205)

Mã số:464320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Bình
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Diễn Bình, Huyện Diễn Châu (ÐT: 672231)

Mã số:464340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Minh
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Diễn Minh, Huyện Diễn Châu (ÐT: 672111)

Mã số:464420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Tân
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Diễn Tân, Huyện Diễn Châu (ÐT: 621491)

Mã số:464500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Phú
Địa chỉ:Xóm 9, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu (ÐT: 867560)

Mã số:464180
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Hạnh
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Diễn Hạnh, Huyện Diễn Châu (ÐT: 672295)

Mã số:464571
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đền Công
Địa chỉ:Đội 12, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu (ÐT: 867600)

Mã số:464480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Lợi
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu (ÐT: 867598)

Mã số:464600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Thành
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu (ÐT: 621160)

Mã số:464120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Hoa
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Diễn Hoa, Huyện Diễn Châu (ÐT: 628970)

Mã số:464220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Tháp
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Diễn Tháp, Huyện Diễn Châu (ÐT: 675006)

Mã số:464660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Trung
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Diễn Trung, Huyện Diễn Châu (ÐT: 621177)

Mã số:464081
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Lâm
Địa chỉ:Xóm 7 Nam Lâm, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu (ÐT: 626324)

Mã số:464020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Trường
Địa chỉ:Xóm 12, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu (ÐT: 671272)

Mã số:464360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Phúc
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu (ÐT: 621115)

Mã số:463890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Ngọc
Địa chỉ:Xóm 11 Tây Lộc, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu (ÐT: 628855)

Mã số:464620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Thịnh
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu (ÐT: 862107)

Mã số:464161
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Hồng
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu (ÐT: 676424)

Mã số:463991
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Yên
Địa chỉ:Xóm 13, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu (ÐT: 671895)

Mã số:464201
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Xuân
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu (ÐT: 676966)

Mã số:464440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn Thọ
Địa chỉ:Xóm 5 Đông Thọ, Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu (ÐT: 867506)

Mã số:464408
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diễn thắng
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu (ÐT: 3600141)

Mã số:463918
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Xóm Hải Đông, Xã Diễn Bích, Huyện Diễn Châu (ÐT: )

Mã số:463950
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Diễn Châu
Địa chỉ:Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu (ÐT: 0383 621 088)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *