BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-QUỲ HỢP

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-QUỲ HỢP

Mã số:469000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quỳ Hợp
Địa chỉ:Khối Đông Hồ, Thị Trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 883101)

Mã số:469470
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quán Dinh
Địa chỉ:Xóm Dinh, Xã Nghĩa Xuân, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 888400)

Mã số:469170
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Nại
Địa chỉ:Xóm Đồng Nại, Xã Châu Quang, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 883373)

Mã số:469090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Hợp
Địa chỉ:Xóm Hợp Thuận, Xã Đồng Hợp, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 8991481)

Mã số:469430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Hợp
Địa chỉ:Xóm Minh Trung, Xã Minh Hợp, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 981280)

Mã số:469060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Hợp
Địa chỉ:Xóm Tân Mùng, Xã Tam Hợp, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 888567)

Mã số:469040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thọ Hợp
Địa chỉ:Xóm Thọ Sơn, Xã Thọ Hợp, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 888468)

Mã số:469370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Đình
Địa chỉ:Bản Hầm, Xã Châu Đình, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 888469)

Mã số:469280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Cường
Địa chỉ:Xóm Bản Thắm, Xã Châu Cường, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 8991463)

Mã số:469300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Thái
Địa chỉ:Xóm Bản Tiệng, Xã Châu Thái, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 9984102)

Mã số:469330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Lý
Địa chỉ:Xóm Bản Cồn, Xã Châu Lý, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 8991013)

Mã số:469171
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Quang
Địa chỉ:Xóm Quang Minh, Xã Châu Quang, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 984337)

Mã số:469471
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Xuân
Địa chỉ:Xóm Liên Xuân, Xã Nghĩa Xuân, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 883611)

Mã số:469120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Lộc
Địa chỉ:Xóm Cầu Đá, Xã Châu Lộc, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 883614)

Mã số:469140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Hợp
Địa chỉ:Xóm Thái Lão, Xã Yên Hợp, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 8992129)

Mã số:469250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Hồng
Địa chỉ:Xóm Na Hiêng, Xã Châu Hồng, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 883775)

Mã số:469400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Lợi A
Địa chỉ:Xóm Xuân Lợi, Xã Văn Lợi, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 989004)

Mã số:469521
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hạ Sơn
Địa chỉ:Xóm Xiểm, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 9883612)

Mã số:469367
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Sơn
Địa chỉ:Bản Mánh, Xã Bắc Sơn, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 883615)

Mã số:469327
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Sơn
Địa chỉ:Xóm Bản Tăng, Xã Nam Sơn, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 508005)

Mã số:469239
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Tiến
Địa chỉ:Xóm Bản Mới, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 8990081)

Mã số:469268
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Thành
Địa chỉ:Xóm Trung Thành, Xã Châu Thành, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 883613)

Mã số:469226
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Hợp
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Liên Hợp, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 9981280)

Mã số:469411
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Lợi B
Địa chỉ:Xóm Văn Giai, Xã Văn Lợi, Huyện Quỳ Hợp (ÐT: 888400)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *