BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-QUỲNH LƯU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-QUỲNH LƯU

Mã số:464900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quỳnh Lưu
Địa chỉ:Khối 1, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 864101)

Mã số:464920
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quỳnh Đôi
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 657101)

Mã số:465100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thạch Văn
Địa chỉ:Xóm 9, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 646402)

Mã số:465160
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quỳnh Xuân
Địa chỉ:Xóm 16, Xã Quỳnh Xuân, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 866500)

Mã số:465240
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hoàng Mai
Địa chỉ:Khối 1, Thị Trấn Hoàng Mai, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 866101)

Mã số:465250
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kcn Hoàng Mai
Địa chỉ:Khối 6, Thị Trấn Hoàng Mai, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 664005)

Mã số:465020
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quỳnh Phương
Địa chỉ:Xóm 5 Thân Ái, Xã Quỳnh Phương, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 866934)

Mã số:465860
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quỳnh Lương
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Quỳnh Lương, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 652000)

Mã số:465670
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Ngò
Địa chỉ:Xóm 13, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 865601)

Mã số:465760
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quỳnh Thuận
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 865710)

Mã số:465420
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Tuần
Địa chỉ:Xóm 17 Hưng Tân, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 648702)

Mã số:465080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Hậu
Địa chỉ:Xóm 8 Thượng Hùng, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 641663)

Mã số:465380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Qùynh Hoa
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 641782)

Mã số:465101
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Thạch
Địa chỉ:Xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 646662)

Mã số:465130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Văn
Địa chỉ:Xóm 14, Xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 646661)

Mã số:465190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mai Hùng
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Mai Hùng, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 866781)

Mã số:465040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Lộc
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Quỳnh Lộc, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 665077)

Mã số:465041
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Lộc 2
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Quỳnh Lộc, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 665014)

Mã số:465060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Lập
Địa chỉ:Xóm 3 Hợp Tiến, Xã Quỳnh Lập, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 665241)

Mã số:465260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Vinh
Địa chỉ:Xóm 23 Tân Hoa, Xã Quỳnh Vinh, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 866563)

Mã số:465300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Trang
Địa chỉ:Xóm 7 Làng Mít, Xã Quỳnh Trang, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 866563)

Mã số:465220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Dị
Địa chỉ:Xóm 10 Sỹ Tâm, Xã Quỳnh Dị, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 866682)

Mã số:465000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Liên
Địa chỉ:Xóm 4 Liên Hải, Xã Quỳnh Liên , Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 651460)

Mã số:464970
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Bảng
Địa chỉ:Xóm 1 Chí Thành, Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 651654)

Mã số:465840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Minh
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 651141)

Mã số:465820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Nghĩa
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Quỳnh Nghĩa, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 651475)

Mã số:465780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiến Thủy
Địa chỉ:Xóm 2 Phong Tiến, Xã Tiến Thủy, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 651505)

Mã số:465710
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hòa
Địa chỉ:Xóm 8 Quyết Thắng, Xã An Hoà, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 865055)

Mã số:465800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Qùynh Yên
Địa chỉ:Xóm 10 Yên Đông, Xã Quỳnh Yên, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 657638)

Mã số:465671
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Hải
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 654306)

Mã số:465740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Thuận
Địa chỉ:Xóm Phú Thịnh, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 865076)

Mã số:465700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Thọ
Địa chỉ:Xóm Thọ Tiến, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 654171)

Mã số:465650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Ngọc
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 654307)

Mã số:465590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Hưng
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 641659)

Mã số:465630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Bá
Địa chỉ:Xóm Liên Minh, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 641660)

Mã số:464940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Thanh
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Quỳnh Thanh, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 651476)

Mã số:465530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Giang
Địa chỉ:Xóm Đồng Tâm, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 641605)

Mã số:465610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Diện
Địa chỉ:Xóm Đồng Văn, Xã Quỳnh Diên, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 641606)

Mã số:465531
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Lâm
Địa chỉ:Xóm Vinh Hoa, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 641781)

Mã số:465450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Mỹ
Địa chỉ:Xóm Thọ Ninh, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 641780)

Mã số:465470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Sơn
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Ngọc Sơn, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 648130)

Mã số:465490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Tam
Địa chỉ:Xóm 3a, Xã Quỳnh Tam, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 648123)

Mã số:465400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Tân
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 866565)

Mã số:465510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Sơn
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Tân Sơn, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 648170)

Mã số:465330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Thắng
Địa chỉ:Xóm 9 Tiến Thành, Xã Quỳnh Thắng, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 640101)

Mã số:465880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thắng
Địa chỉ:Xóm 26/3 Bến Nghé, Xã Tân Thắng, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 640406)

Mã số:465725
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Xuân
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Quỳnh Xuân, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 663001)

Mã số:465763
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Long
Địa chỉ:Xóm Phú Liên, Xã Quỳnh Long, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 3775860)

Mã số:465370
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Sô´UBND Xã-, Xóm 6 Hồng Long, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: )

Mã số:464915
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 BC KHL Quỳnh Lưu
Địa chỉ:Khối 1, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu (ÐT: 02383864343)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *