BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-THANH CHƯƠNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-THANH CHƯƠNG

Mã số:475700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thanh Chương
Địa chỉ:Khối 9, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương (ÐT: 823195)

Mã số:475890
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Chùa
Địa chỉ:Thôn Liên Chung, Xã Phong Thịnh, Huyện Thanh Chương (ÐT: 937101)

Mã số:475860
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Giăng
Địa chỉ:Thôn 12, Xã Thanh Tiên, Huyện Thanh Chương (ÐT: 823129)

Mã số:476100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ba Bến
Địa chỉ:Thôn 9, Xã Thanh Thịnh, Huyện Thanh Chương (ÐT: 823240)

Mã số:476270
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Rộ
Địa chỉ:Xóm Kim Tiến, Xã Võ Liệt, Huyện Thanh Chương (ÐT: 935601)

Mã số:476410
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phuống
Địa chỉ:Xóm 1 Tiên cầu, Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương (ÐT: 938101)

Mã số:476520
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Cồn
Địa chỉ:Xóm 12, Xã Thanh Dương, Huyện Thanh Chương (ÐT: 828101)

Mã số:476580
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Rào Gang
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Thanh Khai, Huyện Thanh Chương (ÐT: 828183)

Mã số:476470
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyệt Bổng
Địa chỉ:Xóm 9, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thanh Chương (ÐT: 823440)

Mã số:475800
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đại Đồng
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Thanh Tường, Huyện Thanh Chương (ÐT: 823315)

Mã số:475820
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Rạng
Địa chỉ:Xóm Trường Minh, Xã Thanh Hưng, Huyện Thanh Chương (ÐT: 939549)

Mã số:476040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hạnh Lâm
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Hạnh Lâm, Huyện Thanh Chương (ÐT: 937196)

Mã số:475960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Nho
Địa chỉ:Xóm Mới, Xã Thanh Nho, Huyện Thanh Chương (ÐT: 937136)

Mã số:475940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Hòa
Địa chỉ:Thôn Hoà Thịnh, Xã Thanh Hoà, Huyện Thanh Chương (ÐT: 937137)

Mã số:475891
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Thịnh
Địa chỉ:Thôn Trung Thành, Xã Phong Thịnh, Huyện Thanh Chương (ÐT: 937318)

Mã số:475920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Văn
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Cát Văn, Huyện Thanh Chương (ÐT: 893210)

Mã số:475980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Liên
Địa chỉ:Xóm Liên Đức, Xã Thanh Liên, Huyện Thanh Chương (ÐT: 937195)

Mã số:475861
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Tiên
Địa chỉ:Thôn 13, Xã Thanh Tiên, Huyện Thanh Chương (ÐT: 931386)

Mã số:476060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Lĩnh
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương (ÐT: 823662)

Mã số:476101
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Thịnh
Địa chỉ:Thôn 7, Xã Thanh Thịnh, Huyện Thanh Chương (ÐT: 823069)

Mã số:476080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Hương
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Chương (ÐT: 823719)

Mã số:476120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh An
Địa chỉ:Thôn 9, Xã Thanh An, Huyện Thanh Chương (ÐT: 935627)

Mã số:476240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Chi
Địa chỉ:Xóm Kỳ Chu, Xã Thanh Chi, Huyện Thanh Chương (ÐT: 935615)

Mã số:476170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Khê
Địa chỉ:Xóm 5 Yên Lạc, Xã Thanh Khê, Huyện Thanh Chương (ÐT: 935650)

Mã số:476150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Thủy
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Chương (ÐT: 931735)

Mã số:476271
Bưu cục:Điểm BĐVHX Võ Liệt
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Võ Liệt, Huyện Thanh Chương (ÐT: 935685)

Mã số:476350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Long
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Thanh Long, Huyện Thanh Chương (ÐT: 935624)

Mã số:476190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Hà
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Chương (ÐT: 935656)

Mã số:476300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Tùng
Địa chỉ:Xóm 9 (Phượng Lộc), Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh Chương (ÐT: 938186)

Mã số:476320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Mai
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Chương (ÐT: 938119)

Mã số:476380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Xuân
Địa chỉ:Xóm Xuân Nam, Xã Thanh Xuân, Huyện Thanh Chương (ÐT: 938120)

Mã số:476430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Lâm
Địa chỉ:Xóm Minh Đức, Xã Thanh Lâm, Huyện Thanh Chương (ÐT: 938131)

Mã số:476411
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Giang
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương (ÐT: 938436)

Mã số:476540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Lương
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Thanh Lương, Huyện Thanh Chương (ÐT: 828202)

Mã số:476521
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Dương
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Thanh Dương, Huyện Thanh Chương (ÐT: 828172)

Mã số:476560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Yên
Địa chỉ:Xóm Yên Sơn, Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương (ÐT: 828133)

Mã số:476581
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Khai
Địa chỉ:Xóm Hùng Thịnh, Xã Thanh Khai, Huyện Thanh Chương (ÐT: 828180)

Mã số:476500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Tường
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Xuân Tường, Huyện Thanh Chương (ÐT: 828153)

Mã số:476471
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Sơn
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thanh Chương (ÐT: 823893)

Mã số:475720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Ngọc
Địa chỉ:Xóm ngọc thượng, Xã Thanh Ngọc, Huyện Thanh Chương (ÐT: 823653)

Mã số:476220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Văn
Địa chỉ:Xóm luân phượng, Xã Đồng Văn, Huyện Thanh Chương (ÐT: 823652)

Mã số:475750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Đồng
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Thanh Đồng, Huyện Thanh Chương (ÐT: 823647)

Mã số:475770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Phong
Địa chỉ:Xóm Chợ Nông, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Chương (ÐT: 823637)

Mã số:475821
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Hưng
Địa chỉ:Xóm thanh quang, Xã Thanh Hưng, Huyện Thanh Chương (ÐT: 932458)

Mã số:475840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Văn
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Chương (ÐT: 823638)

Mã số:475801
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Tường
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Thanh Tường, Huyện Thanh Chương (ÐT: 823765)

Mã số:475701
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dùng
Địa chỉ:Khối 9, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương (ÐT: 931792)

Mã số:476010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Mỹ
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương (ÐT: 937368)

Mã số:476600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Đức
Địa chỉ:Thôn 1 Đức Dương, Xã Thanh Đức, Huyện Thanh Chương (ÐT: 937528)

Mã số:476030
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hạnh Lâm
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương (ÐT: 937103)

Mã số:476655
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Sô´UBND XÃ-, Bản Nà, Xã Ngọc Lâm, Huyện Thanh Chương (ÐT: )

Mã số:476667
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập
Địa chỉ:Sô´UBND Xã-, Xóm Tân Lập, Xã Thanh Sơn, Huyện Thanh Chương (ÐT: )

Mã số:475713
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 BC KHL Thanh Chương
Địa chỉ:Khối 9, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương (ÐT: 02383823960)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *