BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-CẨM KHÊ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-CẨM KHÊ

Mã số:297360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Điêu Lương
Địa chỉ:Thôn Sậu, Xã Điêu Lương, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 888053)

Mã số:297210
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phương Xá
Địa chỉ:Thôn Liên Phương, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 02103887002)

Mã số:297180
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Lạc
Địa chỉ:Thôn Bắc Tiến, Xã Phú Lạc, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 02103637190)

Mã số:297030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sai Nga
Địa chỉ:Thôn Văn Phú, Xã Sai Nga, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 889473)

Mã số:297080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Nga
Địa chỉ:Thôn Đồng Hàng, Xã Sơn Nga, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 889851)

Mã số:297200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phùng Xá
Địa chỉ:Thôn Sậu, Xã Phùng Xá, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 887110)

Mã số:297230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tuy Lộc
Địa chỉ:Thôn Quyết Tiến, Xã Tuy Lộc, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 887101)

Mã số:297220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Cam
Địa chỉ:Thôn Cam Chú, Xã Đồng Cam, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 887249)

Mã số:297040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Nga
Địa chỉ:Khu 5, Xã Thanh Nga, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 889041)

Mã số:297100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xương Thịnh
Địa chỉ:Thôn Xóm Giữa, Xã Xương Thịnh, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 834043)

Mã số:297090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cấp Dẫn
Địa chỉ:Thôn Phú Long, Xã Cấp Dẫn, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 889470)

Mã số:297400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tùng Khê
Địa chỉ:Thôn Đoàn Kết, Xã Tùng Khê, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 887250)

Mã số:297240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thụy Liễu
Địa chỉ:Khu 3, Xã Thụy Liễu, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 887163)

Mã số:297250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngô Xá
Địa chỉ:Thôn Ngoài, Xã Ngô Xá, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 887070)

Mã số:297410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Lương
Địa chỉ:Thôn Mái Vở, Xã Tiên Lương, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 887161)

Mã số:297290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Bán
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 887077)

Mã số:297270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Sơn
Địa chỉ:Khu 10, Xã Tam Sơn, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 887372)

Mã số:297260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phượng Vỹ
Địa chỉ:Thôn Khổng Tước, Xã Phượng Vĩ, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 887162)

Mã số:297060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Khê
Địa chỉ:Thôn Đoài, Xã Phú Khê, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 889852)

Mã số:297110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Tình
Địa chỉ:Thôn Dộc, Xã Sơn Tình, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 889471)

Mã số:297130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Lung
Địa chỉ:Thôn Xuông, Xã Hương Lung, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 889450)

Mã số:297140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tạ Xá
Địa chỉ:Thôn Liên Minh, Xã Tạ Xá, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 889042)

Mã số:297160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chương Xá
Địa chỉ:Thôn Quyết thắng, Xã Chương Xá, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 637061)

Mã số:297310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Khúc
Địa chỉ:Xóm Đình, Xã Văn Khúc, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 888050)

Mã số:297350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Dưỡng
Địa chỉ:Thôn Song nưa, Xã Yên Dưỡng, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 888049)

Mã số:297070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Tập
Địa chỉ:Thôn Trung Thuận, Xã Yên Tập, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 637142)

Mã số:297190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tình Cương
Địa chỉ:Thôn Xóm Chùa, Xã Tình Cương, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 637009)

Mã số:297340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiền Đa
Địa chỉ:Thôn Hiền Đa, Xã Hiền Đa, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 888040)

Mã số:297380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Trù
Địa chỉ:Khu 4, Xã Cát Trù, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 888001)

Mã số:297390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Lương
Địa chỉ:Thôn Thống Nhất, Xã Đồng Lương, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 888051)

Mã số:297000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cẩm Khê
Địa chỉ:Khu 9, Thị Trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 889110)

Mã số:297213
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Xá
Địa chỉ:Thôn Thổ Khối, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 634228)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *