BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-HẠ HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-HẠ HÒA

Mã số:296530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cáo Điềṇ
Địa chỉ:Khu 3, Xã Cáo Điền, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 682191)

Mã số:296200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hạ Hoà
Địa chỉ:Khu 8, Thị Trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 02103883009)

Mã số:296720
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Áng
Địa chỉ:Khu 1, Xã Xuân Áng, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 679251)

Mã số:296630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đan Thượng
Địa chỉ:Khu 3, Xã Đan Thượng, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 680025)

Mã số:296690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiền Lương
Địa chỉ:Khu 3, Xã Hiền Lương, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 883004)

Mã số:296220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ấm Hạ
Địa chỉ:Khu 4, Xã Ấm Hạ, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 883216)

Mã số:296280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phụ Khánh
Địa chỉ:Khu 10, Xã Phụ Khánh, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 883071)

Mã số:296440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mai Tùng
Địa chỉ:Khu 2, Xã Mai Tùng, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 883072)

Mã số:296240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Điền
Địa chỉ:Khu 5, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 883073)

Mã số:296420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lang Sơn
Địa chỉ:Khu 7, Lang Sơn, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 883461)

Mã số:296470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chính Công
Địa chỉ:Khu 5, Xã Chính Công, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 883588)

Mã số:296330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vô Tranh
Địa chỉ:Khu 8, Xã Vô Tranh, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 679168)

Mã số:296760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Chân
Địa chỉ:Khu 1, Xã Vĩnh Chân, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 883704)

Mã số:296640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hậu Bổng
Địa chỉ:Khu 3, Xã Hậu Bổng, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 883703)

Mã số:296390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Côi
Địa chỉ:Khu 4, Xã Minh Côi, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 679705)

Mã số:296780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vụ Cầu
Địa chỉ:Khu 3, Xã Vụ Cầu, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 669205)

Mã số:296710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quân Khê
Địa chỉ:Khu 2, Xã Quân Khê, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 883794)

Mã số:296590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lệnh Khanh
Địa chỉ:Khu 5, Xã Lệnh Khanh, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 883795)

Mã số:296540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Viên
Địa chỉ:Khu 3, Xã Phương Viên, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 837006)

Mã số:296660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Phương
Địa chỉ:Khu 2, Xã Liên Phương, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 883424)

Mã số:296300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Y Sơn
Địa chỉ:Khu 3, Xã Y Sơn, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 837401)

Mã số:296560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Phạm
Địa chỉ:Khu 7, Xã Đại Phạm, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 883642)

Mã số:296670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Động Lâm
Địa chỉ:Khu 2, Xã Động Lâm, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 837281)

Mã số:296310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chuế Lưu
Địa chỉ:Khu 3, Xã Chuế Lưu, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 679817)

Mã số:296370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Lang
Địa chỉ:Khu 2, Xã Văn Lang, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 679838)

Mã số:296450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Luật
Địa chỉ:Khu 3, Xã Yên Luật, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 837406)

Mã số:296260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Lương
Địa chỉ:Khu 4, Xã Hà Lương, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 883403)

Mã số:296610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đan Hà
Địa chỉ:Khu 3, Xã Đan Hà, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 837030)

Mã số:296740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lâm Lợi
Địa chỉ:Khu 7, Xã Lâm Lợi, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 679460)

Mã số:296510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Kỳ
Địa chỉ:Khu 8, Xã Yên Kỳ, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 838674)

Mã số:296363
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bằng Giã
Địa chỉ:Khu 10, Xã Bằng Giã, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 679312)

Mã số:296416
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Hạc
Địa chỉ:Khu 2, Xã Minh Hạc, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 883877)

Mã số:296505
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Xạ
Địa chỉ:Khu 13, Xã Hương Xạ, Huyện Hạ Hoà (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *