BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-THANH BA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-THANH BA

Mã số:295600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thanh Ba
Địa chỉ:Khu 6, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba (ÐT: 02103885216)

Mã số:295730
Bưu cục:Đại lý bưu điện Vũ Ẻn
Địa chỉ:Khu 5, Xã Vũ Ẻn, Huyện Thanh Ba (ÐT: 669280)

Mã số:295700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yển Khê
Địa chỉ:Khu 4, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba (ÐT: 669998)

Mã số:295750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Lĩnh
Địa chỉ:Khu 3, Xã Phương Lĩnh, Huyện Thanh Ba (ÐT: 884488)

Mã số:295790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Xá
Địa chỉ:Khu 3, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Ba (ÐT: 885681)

Mã số:295900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Cương
Địa chỉ:Khu 2, Xã Hoàng Cường, Huyện Thanh Ba (ÐT: 886101)

Mã số:295800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Nội
Địa chỉ:Khu 3, Xã Yên Nội, Huyện Thanh Ba (ÐT: 884491)

Mã số:295810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Dân
Địa chỉ:Khu 2, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba (ÐT: 885684)

Mã số:295930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Thành
Địa chỉ:Khu 8, Xã Đông Thành, Huyện Thanh Ba (ÐT: 885682)

Mã số:295880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khải Xuân
Địa chỉ:Khu 11, Xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba (ÐT: 821415)

Mã số:295830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Võ Lao
Địa chỉ:Khu 5, Xã Võ Lao, Huyện Thanh Ba (ÐT: 885184)

Mã số:295850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Nạp
Địa chỉ:Khu 5, Xã Quảng Nạp, Huyện Thanh Ba (ÐT: 885997)

Mã số:295960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Cương
Địa chỉ:Khu 5, Xã Sơn Cương, Huyện Thanh Ba (ÐT: 886090)

Mã số:295980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Hà
Địa chỉ:Khu 9, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Ba (ÐT: 886116)

Mã số:296000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đỗ Sơn
Địa chỉ:Khu 5, Xã Đỗ Sơn, Huyện Thanh Ba (ÐT: 886049)

Mã số:296020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đỗ Xuyên
Địa chỉ:Khu 9, Xã Đỗ Xuyên, Huyện Thanh Ba (ÐT: 886065)

Mã số:296040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Lỗ
Địa chỉ:Khu 12, Xã Lương Lỗ, Huyện Thanh Ba (ÐT: 886087)

Mã số:295620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Ninh
Địa chỉ:Khu 1, Xã Thái Ninh, Huyện Thanh Ba (ÐT: 885399)

Mã số:295650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Lĩnh
Địa chỉ:Khu 2, Xã Đông Lĩnh, Huyện Thanh Ba (ÐT: 885494)

Mã số:295860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Năng Yên
Địa chỉ:Khu 2, Xã Năng Yên, Huyện Thanh Ba (ÐT: 885995)

Mã số:295670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Xuân
Địa chỉ:Khu 6, Xã Đồng Xuân, Huyện Thanh Ba (ÐT: 884489)

Mã số:295680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Vân
Địa chỉ:Khu 4, Xã Thanh Vân, Huyện Thanh Ba (ÐT: 885685)

Mã số:296070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hanh Cù
Địa chỉ:Khu 3, Xã Hanh Cù, Huyện Thanh Ba (ÐT: 884490)

Mã số:295630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại An
Địa chỉ:Khu 4, Xã Đại An, Huyện Thanh Ba (ÐT: 885683)

Mã số:295770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mạn Lạn
Địa chỉ:Khu 4, Xã Mạn Lạn, Huyện Thanh Ba (ÐT: 885680)

Mã số:296110
Bưu cục:Đại lý bưu điện Vân Lĩnh
Địa chỉ:Khu 3, Xã Vân Lĩnh, Huyện Thanh Ba (ÐT: )

Mã số:295925
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chí Tiên
Địa chỉ:Khu 9, Xã Chí Tiên, Huyện Thanh Ba (ÐT: 3886008)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *