BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-YÊN LẬP

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-YÊN LẬP

Mã số:297630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Long
Địa chỉ:Khu Đình Cả, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập (ÐT: 870202)

Mã số:297780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Thủy
Địa chỉ:Khu Xóm Nứa, Xã Xuân Thủy, Huyện Yên Lập (ÐT: 870547)

Mã số:297800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Viên
Địa chỉ:Khu Đồng Xuân 4, Xã Xuân Viên, Huyện Yên Lập (ÐT: 870364)

Mã số:297871
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Sơn
Địa chỉ:Khu Trung Tâm Xã, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập (ÐT: 871170)

Mã số:297850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân An
Địa chỉ:Khu Quảng Thành, Xã Xuân An, Huyện Yên Lập (ÐT: 871136)

Mã số:297900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Lương
Địa chỉ:Khu Đồng Ve, Xã Mỹ Lương, Huyện Yên Lập (ÐT: 871137)

Mã số:297930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Lung
Địa chỉ:Khu 5, Xã Mỹ Lung, Huyện Yên Lập (ÐT: 871140)

Mã số:297820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Sơn
Địa chỉ:Khu Nai, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Lập (ÐT: 870738)

Mã số:297660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Long
Địa chỉ:Khu Tân Tiến, Xã Thượng Long, Huyện Yên Lập (ÐT: 870248)

Mã số:297650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Hoàng
Địa chỉ:Khu 5, Xã Nga Hoàng, Huyện Yên Lập (ÐT: 870739)

Mã số:297720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Thịnh
Địa chỉ:Khu Minh Tiến, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập (ÐT: 870736)

Mã số:297690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Khánh
Địa chỉ:Khu Quang Trung, Xã Phúc Khánh, Huyện Yên Lập (ÐT: 870546)

Mã số:297950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Lập
Địa chỉ:Khu Trung Tâm, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập (ÐT: 870576)

Mã số:297750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Lạc
Địa chỉ:Khu Minh Phúc, Xã Đồng Lạc, Huyện Yên Lập (ÐT: 870365)

Mã số:297980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Hòa
Địa chỉ:Khu 4, Xã Minh Hoà, Huyện Yên Lập (ÐT: 870013)

Mã số:298000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Đồng
Địa chỉ:Khu 4 – Làng Tre, Xã Ngọc Đồng, Huyện Yên Lập (ÐT: 873319)

Mã số:297870
Bưu cục:Đại lý bưu điện Lương Sơn
Địa chỉ:Khu Trung Tâm Xã, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập (ÐT: 871001)

Mã số:297600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Lập
Địa chỉ:Khu Tân An 1, Thị Trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập (ÐT: 02103870452)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *