BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG BÌNH-TUYÊN HÓA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG BÌNH-TUYÊN HÓA

Mã số:512800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tuyên Hóa
Địa chỉ:Tiểu Khu 1, Thị Trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: 02323683156)

Mã số:512990
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Cầm
Địa chỉ:Thôn Minh Cầm Nội, Xã Phong Hoá, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: 02323670003)

Mã số:512850
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Gát
Địa chỉ:Thôn 1 Đức Phú, Xã Đức Hoá, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: 02323670005)

Mã số:513060
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Cuồi
Địa chỉ:Thôn Tây Trúc, Xã Tiến Hoá, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: 02323670004)

Mã số:512910
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Ấp
Địa chỉ:Thôn Tân Đức 1, Xã Hương Hoá, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: 02323690001)

Mã số:512900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Hóa
Địa chỉ:Thôn Kim Tân, Xã Kim Hoá, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: 052684097)

Mã số:512820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Hóa
Địa chỉ:Thôn Đồng Giang, Xã Đồng Hoá, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: 02323684628)

Mã số:513010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Hóa
Địa chỉ:Thôn Lạc Sơn, Xã Châu Hoá, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: 02323670068)

Mã số:513020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Hóa
Địa chỉ:Thôn Bàu Sỏi, Xã Văn Hoá, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: 02323535001)

Mã số:512950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Hóa
Địa chỉ:Thôn Quảng Hóa, Xã Lê Hoá, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: 02323684515)

Mã số:512880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Hóa
Địa chỉ:Thôn Ba Tâm, Xã Thuận Hoá, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: 02323684480)

Mã số:512920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Hóa
Địa chỉ:Thôn Bắc Sơn 1, Xã Thanh Hoá, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: 02323685166)

Mã số:512911
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Hóa
Địa chỉ:Thôn Tân Đức 1, Xã Hương Hoá, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: 02323684985)

Mã số:512970
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Quảng
Địa chỉ:Thôn Sơn Thủy, Xã Cao Quảng, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: 02323670 547)

Mã số:512841
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thạch Hoá
Địa chỉ:Thôn Hồng Sơn, Xã Thạch Hoá, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: )

Mã số:513103
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thanh Thạch
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Thanh Thạch, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: )

Mã số:512946
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Lâm Hoá
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Lâm Hoá, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: )

Mã số:512967
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Sơn Hoá
Địa chỉ:Thôn Tam Đăng, Xã Sơn Hoá, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: )

Mã số:512875
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ngư Hoá
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Ngư Hoá, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: )

Mã số:513051
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Mai Hoá
Địa chỉ:Thôn Tây Hóa, Xã Mai Hoá, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: )

Mã số:513093
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nam Hoá
Địa chỉ:Thôn Hà Nam, Xã Nam Hóa, Huyện Tuyên Hóa (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *