BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-HẠNH PHÚ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-HẠNH PHÚ

Mã số:933000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thạnh Phú
Địa chỉ:Ấp Thạnh Trị Hạ, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 3878200-3878814)

Mã số:933160
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giao Thạnh
Địa chỉ:Ấp Giao Hòa B, Xã Giao Thạnh, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 0753-876444)

Mã số:933140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Phong
Địa chỉ:Ấp Thạnh Phước, Xã Thạnh Phong, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 886000)

Mã số:933040
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Phong
Địa chỉ:Ấp Thạnh, Xã Tân Phong, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 0753-877888)

Mã số:933100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Qui
Địa chỉ:Ấp An Phú, Xã An Quy, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 0753-889001)

Mã số:933050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Điền
Địa chỉ:Ấp Khu Phố, Xã Đại Điền, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 0753-877000)

Mã số:933010
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Thạnh
Địa chỉ:Ấp An Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 075-3720828)

Mã số:933020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hưng
Địa chỉ:Ấp Thạnh Mỹ, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 870240)

Mã số:933110
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Thuận
Địa chỉ:Ấp An Hội B, Xã An Thuận, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 0753-870140)

Mã số:933070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Lợi
Địa chỉ:Ấp Quí Hòa, Xã Hoà Lợi, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 0753-727100)

Mã số:933030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quới Điền
Địa chỉ:Ấp Quí Đức, Xã Qưới Điền, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 0753-877600)

Mã số:933080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thới Thạnh
Địa chỉ:Ấp Xương Thạnh A, Xã Thới Thạnh, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 877669)

Mã số:933060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Khánh
Địa chỉ:Ấp Phú Lợi, Xã Phú Khánh, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 0753-877944)

Mã số:933150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Hải
Địa chỉ:Ấp Thạnh Hưng B, Xã Thạnh Hải, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 0753-886100)

Mã số:933090
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Điền
Địa chỉ:Ấp Giang Hà, Xã An Điền, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 889150)

Mã số:933120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thạnh
Địa chỉ:Ấp Thạnh Quí A, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 870220)

Mã số:933175
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ An
Địa chỉ:Ấp Thạnh Mỹ, Xã Mỹ An, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 879038)

Mã số:933136
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Nhơn
Địa chỉ:Ấp An Hòa, Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 889678)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *